Liên Hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX HỒNG LĨNH

Địa chỉ: CỤM CÔNG NGHIỆP, TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP NAM HỒNG, THỊ XÃ HỒNG LĨNH, TỈNH HÀ TĨNH

Số điện thoại: 0945 585 666

Email:  vinatexhonglinhjsc@gmail.com

Mã số thuế: 3001124028

Web site: http://www.vinatexhonglinh.com