Ưu tiên hoàn thuế cho doanh nghiệp dùng hóa đơn điện tử

0

Các điểm mới trong việc hoàn thuế GTGT cho hàng hóa XK được Bộ Tài chính đưa ra tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều một số luật thuế.

Bộ Tài chính đề nghị hoàn thuế nhanh đối với trường hợp cơ sở kinh doanh, dự án đầu tư mua hàng hóa, dịch vụ đầu vào sử dụng hóa đơn điện tử

Theo dự thảo Nghị định, cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ XK có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo tháng, quý.

Hoàn thuế trước, kiểm tra sau

Trường hợp vừa có hàng hóa, dịch vụ XK, vừa có hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ nội địa thì cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng số thuế GTGT đầu vào, nếu không thì số thuế đầu vào xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ XK trên tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ. Bộ Tài chính cũng đề xuất không hoàn thuế đối với hàng hóa NK để XK, hàng hóa XK không thực hiện việc XK tại địa bàn hoạt động hải quan.

Nội dung hoàn thuế GTGT trước, kiểm tra sau đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có thể nói là bước đột phá nhằm cải cách hành chính đồng thời khuyến khích các cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử theo tinh thần Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

Quy định chi tiết nội dung này, Bộ Tài chính đề nghị hoàn thuế nhanh đối với trường hợp cơ sở kinh doanh, dự án đầu tư mua hàng hóa, dịch vụ đầu vào sử dụng hóa đơn điện tử. Đồng thời, đối với nguyên liệu NK để sản xuất hàng XK nếu thực hiện kiểm tra trước khi hoàn thuế sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp vì phải kéo dài thời gian hoàn thuế, do vậy, để giảm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, Bộ Tài chính đề nghị không thực hiện kiểm tra trước khi hoàn thuế đối với trường hợp này.

Dự thảo đang được lấy ý kiến tham gia của các bộ, ngành, địa phương liên quan. Nghị định này có hiệu lực thi hành 1/7/2016.

DN phải minh bạch về thuế

Cũng trong nội dung về hoàn thuế GTGT, Luật quy định cơ sở kinh doanh thực hiện khấu trừ đối với số thuế GTGT đầu vào thay cho việc quy định hoàn thuế GTGT sau ít nhất 12 tháng hoặc bốn quý đối với số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết.

Rà soát vấn đề này, Bộ Tài chính nhận thấy, thực tế phát sinh một ít trường hợp số thuế GTGT đầu vào lớn hơn số thuế GTGT đầu ra và qua nhiều kỳ vẫn chưa được khấu trừ hết. Trong khi đó, theo quy định tại Luật thuế TNDN, doanh nghiệp được hạch toán số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ vào chi phí để xác định thu nhập tính thuế TNDN.

Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị bổ sung làm rõ như sau: Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo; trường hợp lũy kế đến thời điểm kết thúc kỳ tính thuế TNDN mà vẫn còn số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết thì cơ sở kinh doanh được lựa chọn hạch toán số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết vào chi phí được trừ để xác định thu nhập tính thuế TNDN.

Có thể bạn quan tâm Cùng tác giả

Phản hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố